Fundacja WSFT została zarejestrowana w sierpniu 2007 roku. Jej celem jest udzielanie pomocy osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, oraz popularyzacja metod wspierania osób starszych dotkniętych chorobami, w tym chorobą Alzheimera i demencją mózgu. Ponadto fundacja stawia sobie za cel wszechstronną działalność w zakresie rozwoju wiedzy humanistycznej i kształcenia postawy intelektualnej skierowanej na potrzeby człowieka. Jednym ze źródeł finansowania działalności fundacji jest prowadzenie wykładów z filozofii i teologii.

Władze Fundacji: Anna Krajewska (prezes zarządu).  Więcej informacji można znaleźć w statucie fundacji.

 

STATUT FUNDACJI WSFT (z dnia 16 sierpnia 2007)

ARTYKUŁ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja "WSFT", zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym Repetytorium A nr 3652/2007 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Fundacja może używać skrótu: "WSFT"
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

ARTYKUŁ 2.CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

 1. Celami Fundacji są:
  - udzielanie pomocy osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
  - rozpowszechnianie wiedzy o metodach wspierania osób starszych dotkniętych chorobami w tym chorobą Alzheimera i demencją mózgu a także o sposobach pomocy tym osobom w ich cierpieniu,
  - wszechstronna działalność w zakresie rozwoju wiedzy humanistycznej i kształcenia postawy intelektualnej skierowanej na potrzeby człowieka. 
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  - świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej,finansowej, organizacyjnej na rzecz podmiotów (osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia lub pomocy społecznej świadczonej na rzecz osób starszych,
  - dofinansowywanie i pomoc starszym chorym osobom, w szczególności poprzez:
  - zakup leków,
  - finansowanie terapii i zajęć dla osób dotkniętych chorobami, w tym chorobą Alzheimera i zespołem otępiennym,
  - zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie osób starszych,
  - upowszechnianie wiedzy o chorobach dotykających osoby starsze oraz metod wspierania tych osób w cierpieniu, w szczególności poprzez tworzenie stron internetowych oraz publikacje, a także poprzez dofinansowywanie druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką,
  - udzielanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele fundacji,
  - organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów oraz konferencji także przez prowadzenie działalności wydawniczej.

ARTYKUŁ 3.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  22. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
  55.10. Z - Hotele;
  74.14. A - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  74.87. A - Działalność związana z organizacją targów i wystaw;
  80.42 B - Kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
  92.31. E - Działalność galerii i salonów wystawienniczych;
  92.31. F - Działalność domów i ośrodków kultury.
 3. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

ARTYKUŁ 4.MAJĄTEK FUNDACJI

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 3 000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).
 3. Dochody fundacji pochodzą w szczególności z:
  (a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji,
  (b) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  (c) odsetek, lokat, depozytów bankowych,
  (d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
  (e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  (f) funduszy unijnych.
 4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 6. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają darowizny na rzecz Fundacji, jednorazowo lub łącznie, w wysokości 5000 złotych, lub w inny sposób znacząco wesprą Fundację, uzyskają tytuł Sponsora Fundacji.

ARTYKUŁ 5.ORGANY FUNDACJI

Organem Fundacji jest Zarząd.
Ponadto Fundator może powołać Radę Programową.

ARTYKUŁ 6.ZARZĄD

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.
 2. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Fundator Fundacji lub osoba wyznaczona w tym celu przez Fundatora.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora Fundacji na czas nieoznaczony.
 4. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania Członka Zarządu przez Fundatora Fundacji.
 5. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 6. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla Rady Programowej, w szczególności:
  - opracowanie rocznego planu działania Fundacji, oraz opracowanie sprawozdania z jego realizacji,
  - decydowanie o przyjęciu spadku i zapisu,
  - zatrudnianie pracowników Fundacji,
  - zmiana Statutu,
  - decyzja o likwidacji Fundacji.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków.Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji wymagają uprzedniej uchwały Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

ARTYKUŁ 7.RADA PROGRAMOWA

W przypadku powołania Rady Programowej przez Fundatora:

 1. Rada Programowa składa się z przynajmniej 3 osób. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieoznaczony przez Fundatora Fundacji.
 2. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie bądź rzeczowo.
 3. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci albo odwołania przez Fundatora Fundacji.
 4. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji. Do jej kompetencji należy w szczególności:
  - przedstawianie propozycji rocznego planu działania Fundacji,
  - przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,
  - zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd, 
  - proponowanie Zarządowi zmian Statutu.
 5. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 6. Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są na wniosek przynajmniej jednego członka Rady Programowej lub Zarządu.
 7. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.
 8. Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

ARTYKUŁ 8.ZMIANA STATUTU

Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmuje Zarząd.

ARTYKUŁ 9.LIKWIADCJA FUNDACJI

 1. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Prezes Fundacji.
 2. Majątek pozostały po likwidacji, likwidator przekaże, z zastrzeżeniem przepisu artykułu 5 ust. 4 o fundacjach, innemu podmiotowi realizującemu cele zbliżone do celów Fundacji.

ARTYKUŁ 10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ministrami właściwymi ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji są Minister właściwy do spraw Edukacji i Minister właściwy do spraw Zdrowia. Główne cele Fundacji, wiążą się z zakresem działania Ministra do spraw Zdrowia.